Partykrul partybussen is onderdeel van Krultours B.V.

Krultours B.V.
Adriaan van Ostadestraat 7
1318 LJ Almere

Tel : 0648387141
www.krultours.nl

KVK Almere : 83207511
Rabobank : NL09RABO 0369576004

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene vervoer- en reisvoorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Vervoerovereenkomst: de overeenkomst tot vervoer per bus van een of meer personen en al
dan niet hun bagage, niet zijnde een reisovereenkomst als hierna gedefinieerd onder
1.4 en met uitzondering van openbaar vervoerdiensten, waarop de CAO Besloten Busvervoer niet
van toepassing is.

1.2 Vervoerder: degene die zich bij vervoerovereenkomst als gedefinieerd onder 1.1 verbindt tot
vervoer.

1.3 Opdrachtgever: de wederpartij van de vervoerder bij een vervoerovereenkomst.

1.4 Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij
verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde busreis die
een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de
volgende diensten: a. vervoer; b. verblijf; c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband
houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

1.5 Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of
aan een groep personen van te voren georganiseerde busreizen aanbiedt.

1.6 Reiziger: een door de vervoerder per bus te vervoeren persoon respectievelijk, in het kader van
een reisovereenkomst, a. de wederpartij van de reisorganisator; b. degene te wiens behoeve de reis
is bedongen en die dat beding heeft aanvaard of c. degene aan wie de rechtsverhouding tot de
reisorganisator op de rechtens vereiste wijze is overgedragen.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1 Elk aanbod van de vervoerder respectievelijk reisorganisator is herroepelijk, ook als daarin een
termijn voor aanvaarding is vermeld. Elk aanbod tot het aangaan van een vervoer- respectievelijk
reisovereenkomst van de vervoerder respectievelijk reisorganisator is vrijblijvend en kan derhalve
door deze worden herroepen, zelfs nadat de opdrachtgever respectievelijk reiziger het aanbod heeft
aanvaard.
Herroeping van een vrijblijvend aanbod dient binnen 8 kantooruren na ontvangst van de
aanvaarding te geschieden.

2.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is
(zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Tenzij anders is overeengekomen is het bedrag van de ritprijs exclusief BTW en andere
overheidsheffingen.

3.2 De vervoerder is bevoegd de stijging van aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden
kosten, bijvoorbeeld ten gevolge van de stijging van brandstofkosten, van loonkosten, van de prijzen
van consumpties of van verschuldigde heffingen, middels een verhoging van de overeengekomen
ritprijs door te berekenen aan de opdrachtgever. De
opdrachtgever kan de verhoging afwijzen. Ten aanzien van een dergelijke afwijzing en de gevolgen
daarvan geldt hetgeen hierna is bepaald onder 6.2 en 6.3.

3.3 De reisorganisator is tot 20 dagen voor de aanvang van de reis bevoegd om de overeengekomen
reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van
brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. De reiziger kan de
verhoging afwijzen. Ten aanzien van een dergelijke afwijzing en de gevolgen daarvan geldt hetgeen
hierna is bepaald onder 6.2 en 6.3. Een dergelijke wijziging in de kosten zal ook kunnen leiden tot
verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van
de reisorganisator gevergd kan worden. De reisorganisator is verplicht om alle op het moment van
publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten
moet betalen in de geoffreerde reissom op te nemen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten
worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst.

Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de
reisorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke
bij boeking per party worden geheven en variƫren naar gelang de grootte van de party, en
reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variƫren.

3.4 De opdrachtgever respectievelijk reiziger is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in
rekening worden gebracht indien: a. op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te rekenen
omstandigheid meer kilometers zijn gereden en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn
verdisconteerd in de ritprijs respectievelijk reissom, b. op zijn verzoek respectievelijk wegens een
hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van het vervoer
respectievelijk de reis (bijvoorbeeld in de route, het tijdschema, de verzorging of de accommodatie)
zoals deze in de overeenkomst was voorzien, en c. ten gevolge van vooraf niet voorziene
verkeerssituaties, zoals filevorming, de rit- respectievelijk reisduur langer is dan was
overeengekomen

Artikel 4: Betaling; rechtshandhaving
4.1 De vervoerder is steeds gerechtigd om van de opdrachtgever betaling van een voorschot op de ritprijs respectievelijk vooruitbetaling van de gehele ritprijs te verlangen. De opdrachtgever dient het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling binnen de door de vervoerder te bepalen termijn te betalen. Bij gebreke van een dergelijke termijnaanduiding dient het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling tenminste 14 dagen voor de vertrekdatum aan de vervoerder te zijn betaald. Ingeval de opdrachtgever verzuimt het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling tijdig te betalen is de vervoerder bevoegd de vervoerovereenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever gehouden aan de vervoerder de door deze reeds gemaakte kosten respectievelijk overige schade te vergoeden. Deze schadevergoeding zal tenminste 30% van de ritprijs bedragen.
4.2 De opdrachtgever is gehouden (het restant van) de ritprijs te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
4.3 Bij totstandkoming van een reisovereenkomst dient de reiziger binnen een door de reisorganisator te stellen termijn een aanbetaling te verrichten ter hoogte van 30% van de reissom. Indien deze betaling niet direct respectievelijk tijdig door de reisorganisator is ontvangen, is de reisorganisator bevoegd de reisovereenkomst te ontbinden, zonder dat de reiziger aanspraak op schadevergoeding heeft.
4.4 De reiziger dient (het restant van) de reissom uiterlijk 4 weken voor de dag van aanvang van de reis te hebben betaald aan de reisorganisator. Deze betalingstermijn geldt als een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is de reiziger in verzuim en heeft de reisorganisator de bevoegdheid om ofwel met inachtneming van het bepaalde onder 4.5 de reissom te incasseren dan wel om de reisovereenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de reiziger schadevergoeding verschuldigd, berekend overeenkomstig het bepaalde onder 5.2 van deze voorwaarden.

4.5 In geval van enige niet-tijdige betaling is de opdrachtgever respectievelijk reiziger zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallige bedrag een direct opeisbare boete verschuldigd van 1,5 % per maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.
4.6 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor de vervoerder respectievelijk reisorganisator verbonden zijn aan de handhaving van zijn rechten jegens de opdrachtgever respectievelijk reiziger, komen voor rekening van de opdrachtgever respectievelijk reiziger. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van . 75,- .
Artikel 5: Annulering

5.1 Indien de opdrachtgever de vervoerovereenkomst opzegt, is hij verplicht de dientengevolge
door de vervoerder geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen – met
inbegrip van het geval dat de vervoerder in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende
annuleringsregeling heeft vermeld – is de opdrachtgever, naast vergoeding van eventueel in zijn
opdracht door de vervoerder reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan de
vervoerder verschuldigd: a. indien de opzegging plaatsvindt tenminste 22 dagen voor de dag waarop
het vervoer aanvangt: 15% van de overeengekomen ritprijs met een minimum van . 35,-; b. indien de
opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen 21 en 14 dagen voor de dag waarop het vervoer
aanvangt: 30% van de overeengekomen ritprijs; c. indien de opzegging plaatsvindt op de 14e dag of
tussen 14 en 2 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 50% van de overeengekomen
ritprijs; d. indien opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 75%
van de overeengekomen ritprijs; e. indien opzegging plaatsvindt op de dag van vertrek of tijdens het
vervoer: de volledige ritprijs.

5.2 Indien de reiziger de reisovereenkomst opzegt wegens een omstandigheid die voor zijn rekening
komt – zoals ziekte of familie-omstandigheden – is hij verplicht de dientengevolge door de
reisorganisator geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen – met
inbegrip van het geval dat de reisorganisator in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende
annuleringsregeling heeft vermeld – is de reiziger de navolgende schadevergoeding aan de
reisorganisator verschuldigd: a. bij opzegging eerder dan 56 dagen voor de dag van vertrek: . 35,- per
persoon; b. bij opzegging vanaf de 56e dag tot 28 dagen voor de dag van vertrek: het bedrag van de
aanbetaling tot een maximum van 25% van de reissom; c. bij opzegging vanaf de 28e dag tot 14
dagen voor de dag van vertrek: 50% van de reissom; d. bij opzegging vanaf de 14e dag tot de dag van
vertrek: 75% van de reissom; e. bij opzegging op de dag van vertrek of tijdens de reis: de volledige
reissom.

5.3 Indien een of meer reizigers die gezamenlijk met een of meer andere reizigers voor een verblijf
bepaalde accommodatie hebben geboekt hun reisovereenkomst opzeggen, geldt zodanige
opzegging tevens als opzegging door die andere reiziger(s) van de met hem (hen) gesloten
reisovereenkomst(en) en zijn ook deze reizigers tot schadevergoeding op de voet van 5.2 gehouden.

5.4 De opzeggingsbevoegdheid kan tijdens het vervoer respectievelijk de reis niet worden
uitgeoefend wanneer daardoor de reis van het voertuig zou worden vertraagd. Opzegging door de
opdrachtgever respectievelijk reiziger kan voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis
slechts schriftelijk geschieden

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

6.1 De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd de vervoer- respectievelijk
reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de opdrachtgever
respectievelijk reiziger zo spoedig mogelijk meegedeelde omstandigheden. De opdrachtgever
respectievelijk reiziger kan de wijziging afwijzen. Indien de vervoerder respectievelijk reisorganisator
de vervoer- respectievelijk reisovereenkomst op een niet-wezenlijk punt wijzigt wegens gewichtige,
de opdrachtgever respectievelijk reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, kan de
opdrachtgever respectievelijk reiziger de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van
meer dan geringe betekenis strekt.

6.2 De opdrachtgever respectievelijk reiziger dient zijn eventuele afwijzing zo spoedig mogelijk aan
de vervoerder respectievelijk reisorganisator mee te delen, bij gebreke waarvan de afwijzing geen
effect sorteert.

6.3 In geval van afwijzing door de opdrachtgever respectievelijk reiziger als bedoeld
onder 6.2, kan de vervoerder respectievelijk reisorganisator de vervoer- respectievelijk
reisovereenkomst opzeggen. De vervoerder respectievelijk reisorganisator dient deze
opzeggingsbevoegdheid zo spoedig mogelijk uit te oefenen. In geval van zodanige opzegging heeft
de opdrachtgever respectievelijk reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs
respectievelijk reissom of, indien het vervoer respectievelijk de reis reeds ten dele is genoten, een
evenredig deel daarvan.

Artikel 7: Opzegging wegens te geringe deelname of wegens overmacht

7.1 De reisorganisator is bevoegd de reisovereenkomst op te zeggen zonder dat hij de reiziger enige
schadevergoeding is verschuldigd, wanneer het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste
minimum aantal en de reiziger binnen de in de reisovereenkomst aangegeven termijn schriftelijk van
de opzegging in kennis is gesteld, of wanneer nakoming van de reisovereenkomst onmogelijk is dan
wel wordt bemoeilijkt door abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn
van de wil van de reisorganisator en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet
konden worden vermeden.

7.2 De vervoerder is bevoegd de vervoerovereenkomst op te zeggen ingeval de nakoming daarvoor onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk wordt bemoeilijkt door een omstandigheid die buiten zijn
macht is gelegen; als zulk een omstandigheid worden onder meer beschouwd staking van
ondergeschikten en/of hulppersonen van de vervoerder en extreme weersomstandigheden
waarvoor een weeralarm wordt afgegeven. Ingeval de vervoerovereenkomst strekt tot vervoer
middels terbeschikkingstelling door de vervoerder van een of meer zitplaatsen in een bus en niet van
een bus als zodanig is de vervoerder eveneens bevoegd de vervoerovereenkomst op te zeggen bij te
geringe deelname als bedoeld onder 7.1.

7.3 In geval van opzegging heeft de opdrachtgever
respectievelijk reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs respectievelijk reissom of,
indien het vervoer respectievelijk de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 8: Aansprakelijkheidsbeperking

8.1 Ingeval de vervoerder rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door dood of letsel van
de reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de reiziger is
overkomen, en/of schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van
diens bagage, ontstaan tijdens het vervoer, is zijn aansprakelijkheid voor deze schaden, behoudens –
kort gezegd – in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder zelf, op grond van
artikel 8:1157 BW beperkt tot de bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde
algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen. De vervoerder is niet aansprakelijk in geval
van verlies van of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen,
sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.

8.2 De vervoerder is jegens de opdrachtgever respectievelijk reiziger niet aansprakelijk voor enige
andere schade dan bedoeld onder 8.1, zoals bijvoorbeeld schade veroorzaakt door vertraging in het
vervoer, behoudens indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van hem zelf geschied,
hetzij met het opzet de schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap, dat die
schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

8.3 De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of
letsel van de reiziger is beperkt tot driemaal de reissom, met dien verstande dat de vergoeding voor
derving van reisgenot ten hoogste eenmaal de reissom bedraagt. Indien op een in de
reisovereenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid toekent of toestaat aan de reisorganisator, geldt deze uitsluiting respectievelijk
deze beperking tot het laagste ten gunste van de reisorganisator toegestane bedrag.

Artikel 9: Diverse verplichtingen van de reiziger

9.1 De reiziger is gehouden zich tijdens het vervoer respectievelijk de reis te gedragen
overeenkomstig de redelijke aanwijzingen zijdens de vervoerder respectievelijk reisorganisator. De
reiziger dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en dit op verzoek van de bestuurder te
tonen. De reiziger is verplicht voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis zijn bagage
deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus) en
duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam, adres en bestemming. De vervoerder
respectievelijk reisorganisator is bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het aantal of
omvang van de door de reiziger aangeboden colli niet redelijk is en of het gewicht hoger is dan 20 kg
per persoon. Het is de reiziger verboden:
a. drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met
zich te dragen;
b. tijdens het rijden te staan of te lopen in de bus en/of (hete) drank te gebruiken, tenzij voor eigen
risico van de reiziger;
c. elektronica zoals mobiele telefoons te gebruiken, behoudens voor zover dit door de bestuurder
wordt toegestaan

De reiziger is verplicht zich in de bus te onthouden van:

a. beschadiging en/of verontreiniging van de bus;
b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming zijdens de
vervoerder respectievelijk reisorganisator, alsmede het gebruik van verdovende middelen;
c. het aanraken van noodvoorzieningen, zoals nooddeur en noodluik;
d. het roken;
e. het op enigerlei wijze hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak;
f. het veroorzaken van hinder en overlast voor medereizigers of weggebruikers, waaronder het
morsen van (hete) drank.

9.2 De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd verder vervoer aan de reiziger te (doen)
ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de reiziger in strijd
handelt met de hiervoor onder 9.1 vermelde verplichtingen.

9.3 De reiziger is voorts gehouden de veiligheidsgordels voor zover aanwezig tijdens het rijden te
bevestigen, bij het vervoer van kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders verantwoordelijk voor het
bevestigen van de veiligheidsgordels, voor zover aanwezig, tijdens het rijden, alle voor de reis
noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer paspoort en visum, bij zich te dragen, tijdig
aanwezig te zijn voor het vertrek en ook steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij
tussenstops. Ingeval het niet beschikken over de noodzakelijke documenten respectievelijk het niet tijdig aanwezig zijn of de niet-tijdige terugkeer van de reiziger tot vertraging van betekenis kan
leiden is de vervoerder respectievelijk reisorganisator bevoegd het vervoer respectievelijk de reis ten
aanzien van deze reiziger niet verder uit te voeren, zonder dat de opdrachtgever of de reiziger ter
zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van de ritprijs of reissom.

9.4 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 9.1 tot en met 9.3 is de opdrachtgever
respectievelijk de reiziger gehouden aan de vervoerder respectievelijk reisorganisator de schade te
vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog zal lijden doordat de reiziger in strijd heeft
gehandeld met een van de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 10: Klachten; bevoegde rechten

10.1 Ingeval de opdrachtgever respectievelijk reiziger een klacht heeft over de totstandkoming of
uitvoering van de overeenkomst dient de opdrachtgever respectievelijk reiziger zijn desbetreffende
klacht direct, schriftelijk of in een andere passende vorm te richten tot de vervoerder respectievelijk
reisorganisator opdat deze een passende oplossing kan zoeken.

10.2 Indien de klacht niet tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar genoegen van de
opdrachtgever respectievelijk reiziger wordt opgelost, kan deze uiterlijk binnen een maand na
uitvoering van de overeenkomst dan wel, indien het vervoer respectievelijk de reis geen doorgang
heeft gevonden, binnen een maand na de geplande vertrekdatum een schriftelijke en gemotiveerde
klacht indienen bij de vervoerder respectievelijk reisorganisator. Indien de klacht betrekking heeft
niet op de uit voering maar op de totstandkoming van de overeenkomst, dient de klacht binnen een
maand na de desbetreffende handelwijze van de vervoerder respectievelijk reisorganisator bij deze
te worden ingediend.

10.3 De vervoerder respectievelijk reisorganisator moet een klacht binnen een maand na indiening
daarvan afhandelen. Indien de vervoerder respectievelijk reisorganisator de klacht niet tijdig
respectievelijk niet naar genoegen van de opdrachtgever respectievelijk reiziger heeft afgehandeld
kan deze, tot uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk na de geplande
vertrekdatum respectievelijk na de datum waarop de gewraakte handelwijze van de vervoerder
respectievelijk reisorganisator met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst heeft
plaatsgevonden, zijn klacht schriftelijk voorleggen aan een door de vereniging KNV Busvervoer in te
stellen geschillencommissie. Deze geschillencommissie beslist bij wege van bindend advies.

10.4 De reiziger die geen gebruik wenst te maken van deze bindend adviesprocedure kan zich
wenden tot de volgens de wet bevoegde Kantonrechter respectievelijk ingeval de vordering behoort
tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank, tot die Rechtbank binnen wier rechtsgebied
de vervoerder respectievelijk reisorganisator is gevestigd, zulks onverminderd het recht van de
laatste zich te wenden tot een andere volgens de wet bevoegde Rechtbank.
10.5 Onverminderd de wettelijke bepalingen van dwingend recht met betrekking tot verjaring van
rechtsvorderingen en het bepaalde inzake het verval bij niet tijdige kennisgeving als bedoeld in
artikel 8:1753 BW, vervalt overigens elk vorderingsrecht van de opdrachtgever respectievelijk
reiziger een jaar na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk een jaar na de geplande
vertrekdatum of na de datum waarop de gewraakte handelwijze van de vervoerder respectievelijk
reisorganisator met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1 Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Download: Algemene voorwaarden Krultours B.V.